Mu’tazilah dan Tokohnya

Mu’tazilah dan Tokohnya

Mu’tazilah dan Tokohnya

Macam Sekte Mu’tazilah dan Tokoh-Tokohnya

1. Al Washiliyyah, tokohnya Abu Huzaifah Washil ibn Atha Al Gazzal al altsa
2. Al Huzailiyyah, tokohnya Abu Huzail Hamdan ibn Huzail Al Allaf
3. An Nazhzhamiyyah, tokohnya Ibrahim ibn Yasar ibn Hani An Nazhzham
4. Al Khabithiyyah, tokohnya Ahmad Ibn Khabith
5. Al Haditsiyyah, tokohnya Al Fadhal al Haditsi
6. Al Bisyariyyah, tokohnya Bisyar ibn Mu’tamar
7. Al Mu’ammariyyah, tokohnya Muammar ibn ‘Ubbad as salma
8. Al Mardariyyah, tokohnya ‘Isa ibn Shabih
9. Ats Tsumamah, tokohnyaTsumamah ibn Asyras an Namiri
10. Hisyamiyyah, tokohnya Hisyam ibn ‘Amr al Fuwathi
11. Al Jahizhiyyah, ‘Amr ibn Bahr Abi Utsman al Jahizh
12. Al Khayyathiyyah dan al Ka’biyyah, tokohnya Abu Husain ibn Abi ‘Amr al khayyath
13. Al Juba’iyyah, tokohnya Abu Ali Muhammad ibn al Wahab al Juba’i
14. Al Bahsyaniyyah, tokohnya Abu Hasyim Abd as Salam

Mu’tazilah

Mu’tazilah merupakan aliran teologi yang tertua. Aliran mu’tazilah lahir kurang lebih pada permulaan abad pertama hijrah di kota Basrah. Pada saat itu banyak orang-orang yang hendak menghancurkan islam dari segi ‘aqidah, baik yang menamakan dirinya Islam maupun non Islam.dari dalam Islam sendiri seperti kaum syi’ah ekstrim dan kalangan hulul yang menganggap Tuhan bertempat pada didi manusia, maka kaum Mu’tazilah menjawab dengan tegas bahwa Tuhan tidak mungkin mengambil tempat apapun juga. Dalam keadaan demikian muncullah aliran mu’tazilah yang kemudian berkembang pesat dengan metode dan pahamnya sendiri. Aliran ini lebih mengedepankan pada filosof sehingga mereka juga disebut kaum rasionalis islam.

Baca Juga: